Štatút vianočnej súťaže 2019

Štatút vianočnej súťaže 2019

Preambula
Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je Zdravý dom s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, IČO: 46848215, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 26951/R (ďalej len “Vyhlasovateľ”)

II. Čas konania súťaže
Súťaž je rozdelená na dve kolá.

Prvé kolo: Termín súťaže o hlavnú cenu je stanovený na obdobie od 13.12.2019 do 18.12.2019. Vylosovanie výhercov súťaže o hlavnú cenu sa uskutoční 19.12.2019 v sídle vyhlasovateľa na Šoltésovej 1995, Trenčín.

Druhé kolo: Termín súťaže o ďalšie ceny je stanovený na obdobie od 13.12.2019 do 05.01.2020. Vylosovanie výhercov súťaže o ďalšie ceny sa uskutoční v nasledujúcom týždni najneskôr do 12.1.2020 v sídle vyhlasovateľa na Šoltésovej 1995, Trenčín.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku alebo v Českej republike (ďalej len “súťažiaci” alebo “účastník súťaže”), ktorá na stránke https://inardex.sk/spatna-vazba-citatelia/ napíše spätnú väzbu na články a Ebooky od Fera Lehockého a zároveň dá súhlas s ich zverejnením pre firmy Zdravý dom s.r.o. (IČO 46848215) a Inardex s.r.o. (IČO 47456817) pre účely prezentovania služieb na webových stránkach, firemných sociálnych profiloch, prípadne tlačených a digitálnych prezentáciách.

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Vylosovaní budú piati výhercovia, z ktorých každý obdrží sadu tlačených publikácií.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a externí spolupracovníci spoločnosti Zdravý dom s.r.o. a Inardex s.r.o.

IV. Pravidlá súťaže
Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len súťažiaci uvedení v článku III.
2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa tohto štatútu.
3. Do súťaže o ceny bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

Výhry v súťaži
Každý z výhercov v súťaži vyhráva nepeňažnú výhru. Jeden výherca môže vyhrať hlavnú cenu a aj niektorú z ďalších cien, ak sa do súťaže zapojí v termíne prvého kola.

Presný zoznam cien je tu: Vianočná súťaž 2019

Publikácie sú používané  v dobrom technickom stave.

Oboznamovanie s výsledkami súťaže
1. Vylosovanie súťaže bude do 12.1.2020, a výherca súťaže bude v súlade s podmienkami súťaže oboznámený písomne prostredníctvom emailu.

2. Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350,-€ je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.

5. Výhra bude výhercom zaslaná poštou po splnení podmienok štatútu súťaže. Poštovné hradí vyhlasovateľ súťaže.

6. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

7. V prípade neprevzatia výhry výhercom najneskôr 30.6.2020 prepadá výhra v prospech vyhlasovateľa súťaže.

V. Súhlas so zverejnením údajov
Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na webovej stránke Inardex (https://www.inardex.sk/) a údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu na účely zaslania výhry zo súťaže.
Súhlas je udelený na dobu trvania súťaže.
Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným spoločnosti.

VI. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

1.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.

2. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o mene alebo odvolaní oboznámením na stránke Inardex https://inardex.sk/ alebo emailom.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu.

2. Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.

3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so záväznosťou štatútu.

4. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.

5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

6. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.

7. Štatút je zverejnený na stránke https://inardex.sk/sutaz-01/

v Trenčíne, dňa 13.12.2019


Ak sa chcete do súťaže zapojiť

vyplňte spätnú väzbu>>


.