Info + Ceny » Doplnkové služby » Geodetické zameranie pozemku

Geodetické zameranie pozemku

Pre osadenie stavby na Váš pozemok potrebujeme geodetom spracovaný výškopis a polohopis v digitálnej podobe. Výškopis predstavuje zostavu dôležitých bodov v  nadmorskej výške na stavebnom pozemku a okolitých pozemkoch. Polohopis predstavuje ich presné pôdorysné rozmiestnenie.

Polohopis, výškopis resp. geometrický plán daného pozemku v digitálnej podobe môže vyhotoviť iba odborne spôsobilý projektant v odbore geodézia – geodet. Na podkladoch musia byť uvedené hranice parciel, parcelné čísla nehnuteľností a aj susedných parciel, jestvujúce objekty na predmetnej parcele a aj na susedných pozemkoch. Musí mať zakreslené existujúce inžinierske siete a prvky na nich.

Zvyčajne zameranie obsahuje hranice parciel, existujúce oplotenia a brány, existujúce stavby, elektrické stĺpy, vodomerné šachtu, kanalizačné šachty a ich dná, elektromerové skrine, plynomerové skrine, hydranty, vodovodné šupátka v ceste, stromy na pozemky, studne a pod…

Výškopis – polohopis si môžete dať spracovať sami geodetovi vo Vašom regióne. Kľudne pohľadajte na internete. Ak sa týmto ale nechcete zaoberať, pre naše projekty meranie zabezpečujeme priamo aj my cez partnerské geodetické firmy. Nemusíte nikoho nahánať, vysvetlíme priamo geodetovi, čo presne potrebujeme, ak treba pomerať niečo špecifické, čo sa bežne nemeria a podobne. Priamo od geodeta tak dostaneme podklad pre projekciu.

Výškopis a polohopis pre projekciu 300 €
Cena sa môže podľa zložitosti terénu a pozemku po dohode upravovať

Cena obsahuje zakreslenie inžinierskych sietí podľa povrchových znakov. To znamená, všetko, čo je vidno na ceste, pozemku. Dá sa realizovať aj podrobné zakreslenie, kde kazdý správca vytýči siete presne.

Cena je bez DPH

Neskôr počas výstavby budete ešte potrebovať:

Vytýčenie stavby

Rovnako vieme zabezpečiť geodeta ku vytýčeniu stavby podľa projektovej dokumentácie. Ide o vytýčenie základov a výkopov domu. Cenu určí geodet.

Vytýčenie stavby si často zabezpečujú realizačné firmy samy, takže sa týmto nemusíte zaoberať.

Porealizačné zameranie

Po dokončení domu je potrebné spraviť porealizačné zameranie a zhotovenie nového geometrického plánu, ktoré Vám slúži pre zápis domu do katastra. Cenu určí geodet.

.