Štatút súťaže o knihy – Facebook

Štatút súťaže o knihy – Facebook

Preambula
Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je Zdravý dom s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, IČO: 46848215, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 26951/R (ďalej len „Vyhlasovateľ“)

II. Čas konania súťaže
Termín súťaže je stanovený na obdobie od 21.12.2018 do 6.1.2019. Vylosovanie výhercov súťaže sa uskutoční 14.1.2019 v sídle vyhlasovateľa na Šoltésovej 1995, Trenčín.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže o knihu môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku alebo v Českej republike (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá vytvorí a následne uverejní súťažný komentár na facebookovej stránke Inardex https://www.facebook.com/inardex.sk/ v čase konania súťaže. Každý súťažiaci svojou účasťou v súťaži zároveň prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Vylosovaní budú traja výhercovia, z ktorých každý obdrží jednu knihu.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a externí spolupracovníci spoločnosti Zdravý dom s.r.o.

IV. Pravidlá súťaže
Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len súťažiaci uvedení v článku III.
2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
3. Do súťaže o ceny bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

Výhry v súťaži
Každý z výhercov v súťaži vyhráva nepeňažnú výhru – jednu z týchto troch kníh. Jeden výherca nemôže vyhrať viac kníh.:

Erwin Thoma: „…viděl jsem tě růst „

Klára Brotánková, Aleš Brotánek: Jak se žije v nízkoenergetických a pasívních domech

Mojmír Hudec: Pasivní domy z přírodních materiálů

Knihy sú používané v dobrom technickom stave.

Oboznamovanie s výsledkami súťaže
1. Vylosovanie súťaže bude 14.1.2019, a výherca súťaže bude v súlade s podmienkami súťaže oboznámený písomne prostredníctvom Facebookovej správy a zverejnení na facebookovej stránke Inardex https://www.facebook.com/inardex.sk/.

2. Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350,-€ je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.

5. Výhra bude výhercovi zaslaná poštou po splnení podmienok štatútu súťaže.
6.
Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

7. V prípade neprevzatia výhry výhercom najneskôr 30.6.2019 prepadá výhra v prospech vyhlasovateľa súťaže.

V. Súhlas so zverejnením údajov
Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na facebookovej stránke Inardex https://www.facebook.com/inardex.sk/ a údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu na účely zaslania výhry zo súťaže.
Súhlas je udelený na dobu trvania súťaže.
Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným spoločnosti.

VI. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž
1.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.
2.
Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o mene alebo odvolaní oboznámením na facebookovej stránke Inardex https://www.facebook.com/inardex.sk/

VII. Záverečné ustanovenia
1.
Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu.
2.
Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.
3.
Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so záväznosťou štatútu.
4.
V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.
5.
V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
6.
Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.
7.
Vyhlasovateľ súťaže prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiadny vzťah.
8.
Štatút je zverejnený na stránke https://inardex.sk/facebook-sutaz-01/

v Trenčíne, dňa 21.12.2018

.